NUTRITION EXPERT

PODMIENKY

Po prihlásení a prevode sumy definovanej za kurz vám bude kurz prístupný do 3 pracovných dní. 

Ku videám kurzu máte prístup počas celého štúdia až do úspešného ukončenia a certifikácie. 

Ku článkom kurzu máte prístup neobmedzene.

Štúdium kurzu trvá 30 až 90 dní. 

Po ukončení kurzu sa posielajú spísané otázky, ktoré nastanú počas štúdia kurzu na mail info@nutritionexpert.sk. Na mail MUDr. Boris Bajer, PhD., autor kurzu odpovie ihneď, ako to bude možné aj so zvyšnými okolnosťami certifikácie a zasielania certikátu.

Detailné podmienky kurzu sú vypísané nižšie.

SPÔSOB REGISTRÁCIE A PLATBY

CELÝ KURZ

490 €

KURZ OBSAHUJE BALÍČEK TROCH KAPITOL: GENERAL NUTRITION, SPECIFIC NUTRITION, BUSINESS NUTRITION

KAPITOLA

300 €

KURZ OBSAHUJE JEDNU KAPITOLU. GENERAL NUTRITION/SPECIFIC NUTRITION/BUSINESS NUTRITION

*Cena za kurz sa platí naraz a vopred. Platba je jednorázová a nevrátná.

Podmienky, informácie

AUTORSKÉ PRÁVO

Celý obsah kurzu NUTRITION EXPERT podlieha autorským právam ©MUDr. BORIS BAJER. Každý klient má jedinečný prístup k obsahu. Je výslovne zakázané šíriť ho tretím osobám alebo ho publikovať vo svojom mene. 

Autor kurzu nenesie právnu zodpovednosť za akékoľvek úkony súvisiace s radami, vyjadreniami  a informáciami uvedenými v tomto kurze. Informácie v tomto kurze nenahrádzajú konzultáciu s lekárom a liečbu, ak to vyžaduje zdravotný stav.

Autor nenesie nijakú zodpovednosť za nesprávne použitie informácií z tohto kurzu. Všetky uvedené rady, vyjadrenia a informácie vrátane odkazov na iné publikácie a zdroje k nim prislúchajúce majú doplnkový charakter k riadnej liečbe, a preto je nevyhnutné vždy ich konzultovať s odborným lekárom. Príznaky ochorení a vhodnú liečbu vždy konzultujte so svojím lekárom.
Všetky rady, vyjadrenia a informácie uvedené v tejto knihe vrátane odkazov na iné publikácie a zdroje k nim prislúchajúce v nijakom prípade:

 • nemožno pokladať za odborné odporúčania vášho alebo akéhokoľvek iného lekára, zdravotníckeho zariadenia, prípadne iného zákonom ustanoveného zariadenia oprávneného poskytovať lekársku starostlivosť;

 • nenahrádzajú riadnu liečbu predpísanú lekárom alebo zdravotníckym zariadením;

 • nezbavujú študujúceho povinnosti absolvovať riadne lekárske vyšetrenie a dodržiavať predpísanú liečbu.

 • Všeobecné obchodné podmienky

  Úvodné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.nutritionexpert.sk (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať edukačné videá o životospráve, pomocou ktorých môžete upraviť svoju životosprávu v zdravší život podľa najnovších dôkazov (ďalej len „Služba“)


  Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť
  CENTRUM VÝŽIVY s.r.o.,
  IČO: 51725908,
  so sídlom Svätovavrinecká 6, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,
  zapísaná na okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č.143593/B
  DIČ: 2120771378,
  IČ DPH: SK2120771378,
  email: info@nutritionexpert.sk
  (ďalej len „my“), 

  Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

  Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne objednaním Služieb (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na Službu 

  Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

  Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

  Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

  Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

  Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie, prezentácie, videá, audio záznamy, projektové súbory a cvičenia alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“).

  Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ do 14 pracovných dní sprístupní Elektronický obsah Používateľovi, konkrétne prvý týždeň programu z osemtýždňového programového bloku s ďalším sprístupnením týždňov v týždňových prístupových blokov.
  Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie prezeranie Elektronického obsahu cez internet, konkrétne náučných videí a článkov.
  Online programom sa rozumie online služba poskytovaná kupujúcemu. Online program obsahuje video záznamy a články firmy CENTRUM VÝŽIVY s.r.o.
  Celková dĺžka online programu je tvorená základnou dĺžkou programu v rozsahu približne troch hodín videozáznamov a ďalšieho časového okna čítania článkov. 

  Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kurzu tretej osobe.

  Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.nutritionexpert.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané.
  Materiály na portáli www.nutritionexpert.sk sú chránené autorským právom.
  Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.nutritionexpert.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
  Používateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
  Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
  Používateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet používateľa pri porušení niektorého z práv prevádzkovateľa. 

  Zákazník si na stránke www.nutritionexpert.sk kupuje ročnú licenciu od dátumu objednania na online program.

  Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel.
  Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov.
  Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.
  Dodávateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Kupujúceho online kurzy bezodkladne e-mailom na adresu info@nutritionexpert.sk alebo písomne na fakturačnú adresu, pokiaľ poskytované online kurzy Objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t.j. neposkytuje vzdelávanie sebe, ale online kurzy ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu.

  Dodávateľ si vyhradzuje právo nepredávať online program a materiály konkurenčným spoločnostiam poskytujúcim online a prezenčné programy a kurzy. 

  Rovnako si dodávateľ vyhradzuje právo takéto online kurzy zrušiť bez nároku na vrátenie uhradenej sumy za vzdelávaciu aktivity. 

  Takúto skutočnosť Dodávateľ vníma ako hrubé porušenie Obchodných podmienok. 

  Táto forma predaja online programu Dodávateľom tretej strane nie je zakázaná, avšak Dodávateľ si nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie online kurzu.

  Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. 

  Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť. 

  Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah programu vrátane elektronických materiálov, textov a výukových videí.

  Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

  Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.nutritionexpert.sk. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody, Obchodných podmienok a podmienok používania.

  Záujemca sa na online kurz môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na web stránke www.nutritionexpert.sk

  Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky, podkladov k platbe a ku kurzu, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa emailom na info@nutritionexpert.sk). 

  Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a licenčnými podmienkami.

  Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.nutritionexpert.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom (on-line prihlášky) a prijatím objednávky predávajúcim.  

  Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. 

  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku. Platnosť licencií a predplatného ku kurzom začína dňom odoslania objednávky záujemcom. 

  Doba ročného predplatného sa počíta od dátumu objednania, nie od dátumu úhrady. 

  Je teda v najlepšom záujme zákazníka realizovať úhradu čím skôr, ideálne obratom prostredníctvom online platobnej brány.
  V prípade uvádzania nepravdivých, účelových či skreslených informácií si poskytovateľ vyhradzuje právo recenzie a hodnotenia nepublikovať.

  Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu a Poskytovateľ elektronického obsahu, ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu www.nutritionexpert.sk (ďalej len „Služba“). Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k elektronickým materiálom, videám a textom poskytovaným prostredníctvom Služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke www.nutritionexpert.sk).

  Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody a obchodných podmienok, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu online kurzu a materiálov. 

  Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronického kurzu, materiálov a video materiálov prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas a oboznámenie s touto licenčnou dohodou, podmienkami používania a obchodnými podmienkami.
  Po úspešnom absolvovaním kurzu dávate svoj súhlas s pridaním do zoznamu referencií v prípade spokojnosti s kurzami, ktoré ohodnotíte.

  Reklamácie a zodpovednosť za vady
  Táto časť obchodných podmienok upravuje zodpovednosť poskytovateľa za vady poskytovanej služby a reklamácie takýchto vád. Táto časť obchodných podmienok sa vzťahuje len na zmluvy uzatvorené s používateľom – nepodnikateľom (tzn. používateľom – fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy s poskytovateľom nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba plynie od prijatia služby používateľom.

  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má služba pri jej prevzatí používateľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má používateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Používateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len časti služby, výmenu takej časti služby, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za bezvadnú, ak to používateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby používateľ mohol službu riadne užívať ako službu bez vady, má používateľ právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú používateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však používateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady služby alebo pre väčší počet vád službu riadne využiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady služby, má používateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

  Poskytovateľ neručí a nezodpovedá za dostupnosť služieb poskytovateľa webhostingu Websupport, video služby YouTube a prihlasovanie cez sociálne siete Facebook.

  Používateľ môže uplatniť reklamáciu u poskytovateľa písomnou formou prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu Svätovavrinecká 6, 83101, Bratislava – Nové Mesto), alebo formou elektronickej správy zaslanej na emailovú adresu: info@nutritionexpert.sk.

  Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať používateľovi potvrdenie.
  Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak používateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  Ak používateľ uplatní reklamáciu, poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť používateľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka.
  Na základe rozhodnutia používateľa, ktoré z týchto práv používateľ uplatňuje, určí poskytovateľ spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
  Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má používateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za inú službu.

  Poskytovateľ vydá používateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  V zmysle § 11 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), má používateľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. V prípade, že poskytovateľ takúto žiadosť používateľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má používateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjekt v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
  Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
  V prípade cezhraničného sporu má používateľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

  Orgánom dozoru nad činnosťou poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom: Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava (www.soi.sk).

  Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať v písomnej forme na adresu sídla poskytovateľa. V oznámení o odstúpení uvedenie používateľ meno a priezvisko, jeho adresu, číslo (identifikáciu) objednávky, dátum objednávky a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Peniaze budú používateľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

  Používateľ, ktorý je spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom používateľa a používateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  Táto verzia VOP platí od 3.4.2020.

Zásady spracovania osobných údajov 

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: 

CENTRUM VÝŽIVY s.r.o., 

Svätovavrinecká 6, 

831 01 Bratislava, 

IČO: 51725908

IČ DPH SK2120771378

Zložka: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 143593/B

  

 1. KTORÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? 

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov. 

Základné identifikačne údaje – meno, adresa 

Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa. 

Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti. 

Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami – napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ. 

Údaje z formulárov – ak ste vypĺňali formulár za účelom získania, zľavy na produkt či službu, údaje z tohto formulára sú uložené za účelom prieskumu, vyhodnotenia a zlepšenia poskytovaných produktov a služieb. 

  

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ? 

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve pri objednávke, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch na webe.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. 

  

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS? 

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti: ponuka produktov a služieb: Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, on-line formou, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. 

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať ponuky produktov a služieb. 

  

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Súhlas ste udelili spoločnosti CENTRUM VÝŽIVY s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. 

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti CENTRUM VÝŽIVY s.r.o.. , váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. 

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 

  

  

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM? 

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré́ spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti CENTRUM VÝŽIVY s.r.o. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní́ dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. 

  

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti CENTRUM VÝŽIVY s.r.o. v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov 

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

Právo na opravu: Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť CENTRUM VÝŽIVY s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. 

Právo na obmedzenie spracovania: Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať. 

Právo na prenositeľnosť údajov: Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? 

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti CENTRUM VÝŽIVY s.r.o., a to poslaním e-mailu na adresu: gdpr@centrumvyzivy.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti CENTRUM VÝŽIVY s.r.o.? 

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. 

  

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb CENTRUM VÝŽIVY s.r.o. a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 

Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať. Komu odvolanie podávate. Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť. Váš vlastnoručný podpis. 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti CENTRUM VÝŽIVY s.r.o. 

V prípade otázok, či nejasností nás kontaktujte kedykoľvek na adrese gdpr@centrumvyzivy.sk. 

  

3.4.2020

CENTRUM VÝŽIVY s.r.o. 

Čo je to Cookie a načo ich používame?

Cookies je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do zariadenia z internetových stránok pri prvej návšteve. Súbory cookie sa používajú na analýzu záujmov používateľa na našej webovej stránke a pomáhajú naše webové stránky zjednodušiť. Cookies používame na účely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky. Pri návšteve našich stránok máte možnosť vyjadriť svoj súhlas s použitím tejto technológie. Vďaka nej môžeme zaznamenávať návštevy a aktivity na stránke, čo nám pomáha lepšie pochopiť a zorientovať sa v tom, o aké informácie sa najviac zaujímate.

Na vytváranie štatistík, za účelom pochopenia potrieb návštevníkov, nám pomáha služba Google Analytics. 

Aké cookies používame?

Na meranie a vytváranie štatistík používame nástroj Google Analytics, ktorý nám pomáha pochopiť, ako sa naši návštevníci pohybujú na stránke a využívajú naše aplikácie. Vďaka nazbieraným informáciám sa snažíme optimalizovať stránku tak, aby sme sa prispôsobili Vašim potrebám a poskytli Vám jednoduchý a rýchly prístup k informáciám, ktoré hľadáte.  

Tieto cookies nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov. Zbierame iba obecné informácie o nastavení vášho počítača, vášho pripojenia na internet, ako je napr. váš operačný systém a platforma, vzorce prechádzania stránok a interakcie s našimi stránkami.

Môžete sa však rozhodnúť, že si zmeníte nastavenia vášho prehliadača. 

Nastavenie alebo odstránenie Cookies

Súbory Cookies môžete kedykoľvek vymazať zo svojho prehliadača alebo ich ukladanie úplne zakázať cez príslušné nastavenie prehliadača. Prosíme, zoberte však na vedomie, že funkčnosť stránky môže byť, v prípade deaktivácie cookies, obmedzená.

 

Ako zmeniť svoje nastavenie Cookies?

Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri prvej návšteve našich webových stránok a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení.

 

Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie je v zmysle daného ustanovenia potrebný na „technické uloženie údajov alebo prístup k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete“. V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať váš cookies súhlas pre tzv. , ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webových stránok.

 

Správu súborov cookies a príslušné povolenia si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

 

 

Zoznam odkazov na správu cookies v prehliadačoch:

Internet Explorer

Informácie o rôznych verziách prehliadača Internet Explorer nájdete na tejto adrese http://support.microsoft.com/kb/278835  
V prípade mobilných verzií 
http://comparitech.net/cookies

Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 

Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 
V prípade mobilných verzií http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Z používania vaších cookies sa môžete odhlásiť aj priamo z cookies Google Analytics tu:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Zoznam používaných cookies

Google Analytics – Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

 

Shopping Basket